دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

  هفته ملی بدون دخانیات (16-10 تیر)

دخانیات  تهدیدی برای توسعه وسلامت

1-شنبه مورخ 10/4/96 "دخانیات تهدیدی برای جوانان"

2-یکشنبه مورخ 11/4/96"دخانیات تهدیدی برای زنان"

3-دوشنبه مورخ 12/4/96 "دخانیات تهدیدی برای محیط زیست"

4-سه شنبه مورخ 13/4/96 "دخانیات تهدیدی برای توسعه پایدار"

5-چهارشنبه مورخ 14/4/96 "دخانیات تهدیدی برای سلامت"

6-پنج شنبه مورخ  15/4/96 "سفیران سلامت علیه دخانیات"

7-جمعه مورخ 16/4/96 "نقش آموزه های دینی در کنترل مصرف دخانیات"