در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

 "حرکت برای سلامت  زنان "

(هفته سلامت بانوان ایرانی 2430مهر ماه گرامی باد)

روز

عنوان روز

سه شنبه 24مهر ماه

فعالیت جسمانی زنان ،در هر زمان ومکان

چهار شنبه 25مهرماه

قلیان پدیده ای  تلخ وزیانبار در زندگی زنان

پنج شنبه 26مهرماه

زنان مدیران تغذیه خانواده  از مزرعه تا سفره

جمعه  27مهرماه

استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی  وکاهش آسیب آن

شنبه  28مهرماه

سرطان های زنان قابل پیشگیری ودرمان

یکشنبه29مهرماه

تامین حقوق سلامت زنان،ضامن سلامت خانواده

دوشنبه30مهرماه

پیشگیری از  رفتارهای پر خطر  وعفونتهای آمیزشی